• İNANMIŞ OLTU-ERZURUM BAKIR JEOLOJİ JEOKİMYA RAPORU

Bu rapora konu olan çalışma, MTA’ ya ait AR: 20050405 no’ lu Erzurum ili,
Oltu İlçesi, İnanmış ruhsat sahasında yapılmıştır. Ruhsat sahasındaki çalışmalar
2004-2005 yılları arasında yaklaşık 2 aylık bir sürede gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sahası, 1/25.000 ölçekli H47 a2 paftasında 20 km2 lik bir alanı
kapsar. Jeolojik konum olarak, Doğu Pontitlerin doğu kesiminde yer alan inceleme
alanında, yaklaşık KD-GB doğrultulu yapısal hatlarla sınırlanan ve bir kısmında
Üst Paleosen'e kadar süreklilik izlenebilen Jura-Kretase yaşlı çeşitli birlikler izlenir.
Farklı litostratigrafik özellikler sunan bu birlikler, aralarındaki ortak yönler dikkate
alınarak kuzeyden güneye doğru Konak ve diğ. (2001) tarafından Hopa-Borçka
zonu, Artvin-Yusufeli zonu, Olur-Tortum zonu ve Erzurum-Kars ofiyolit zonu olmak
üzere dört zon bazında gruplandırılmıştır. Bu kuşakların en güneyinde yer alan
Olur–Tortum zonu kuzeyden güneye doğru “Olur, Aksu ve Çardaklı Birliği”
şeklinde ünitelere ayrılır ve bu üniteler, yaklaşık İnanmış–Balkaya arasında
düzensiz bir şekilde ekaylanarak “Oltu Ekaylı Zonu”nu (OEZ) oluştururlar (Konak
ve diğ., 2001). Bu zonu güneyden sınırlayan Tersiyer istifleri altta Eosen yaşlı
denizel kırıntılı ve volkanik kayaçlardan, üstte ise Oligo-Miyosen yaşlı karasal
evaporitik kırıntlı kayaçlar ve andezitik–bazaltik volkanitlerden oluşur. Bölgede yer
alan en genç birimler Geç Miyosen yaşlı çeşitli volkanik kayaçlar ve Pliyo–
Kuvaterner yaşlı çökellerdir.
İnanmış ruhsat sahası, Oltu Ekaylı Kuşağı içinde yer almakta olup, Erzurum
Oltu ilçesinin yaklaşık 25 km B’sında Çamlıbel ve İnanmış köyleri arasında yer
almaktadır.
Ruhsat sahasında, Jura-Kretase yaşlı bazik karekterli volkanitler (Konak ve
diğ., 2001) ile yine aynı yaşlı Meydantepe kireçtaşı, Eosen yaşlı kırıntılı kayaçlar
ve bütün bunları kesen asidik ve bazik kayaçlar gözlenir. Sahadaki en genç
birimler ise Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır.
Jura-Kretase yaşlı bazik volkanitler, çoğunlukla porfirik dokulu olarak
gözlenen, asidik ortaç ve bazik kayaçlar tarafından kesilmişler ve yaygın bir
alterasyona uğramışlardır. Sahada gözlenen alterasyonlar, killeşme, limonitleşme
hematitleşme, piritleşme, kloritleşme ve epidotlaşmadır. Bunun yanında, bazik
ii
volkanik ve asidik intrizüf kayaçlarda, kuvars, kalsit ve pirit damar/damarcıkları
gözlenmektedir.
Sahada gözlenen alterasyon bölgesel ana tektonik gidiş olan KD-GB
hattına verev gelişmiş tektonik hatlarla ve dayklarla ilintili olarak gözlenmektedir.
Şeblük D., Kurtyuvası T. civarında dairesel olarak gözlenen alterasyonun yayılımı
yaklaşık 1 km olup, yıkanma (leaching) nedeni ile alacalı bir renk kazanmıştır.
Çalışmalar sırasında sahanın 1/5000 ölçekli jeolojisi ve jeokimyasal etüdü
yapılmıştır. Bu kapsamda sırt ve yamaçlar boyunca toplam 598 adet toprak örneği
ve 99 adet kayaç örneği alınmıştır. Bu örnekler, Au, Ag, Sb, As, Cu, Pb, Zn, Mo
için analiz edilmiş ve Cu, Pb, Zn, Mo, As için dağılım haritası oluşturulmuştur. Au,
Ag ve Sb değerleri dedeksiyon limiti altında kaldıklarından değerlendirmeye tabi
tutulmamışlardır.
Toprakta ve kayaçlarda saptanan en yüksek Cu değeri 865 ppm ile 8 no’lu
toprak profilinde elde edilen 7 adet anomali düzeyindeki altın değerleri, çok yoğun
olarak gözlenen klorit-epidot, kuvars-kil-pirit ve daha az olarak serizit-kuvars gibi
alterasyon mineralleri, porfirik dokulu asidik ve ortaç bileşimli daykların varlığı, yer
yer ağsal olarak gözlenen kuvars ve kalsit damar/damarcıkları, breşik yapılar ile
dasitik/riyolitik gibi dayklarda gözlenen kalkopirit ve bornit gibi cevher
minerallerinin varlığı, sahanın porfiri tip bir cevherleşme için önemli olabileceğini
göstermekte ve sahayı önemli kılmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11315
Rapor Adı İNANMIŞ (OLTU-ERZURUM) BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN TAHKİK JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU
Konu JEOKİMYA TAHKİK JEOLOJİK ETÜT
Yer - Konum ERZURUM OLTU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2010
Yazarlar İsmet CENGİZ Mehmet ASLAN Serkan ÖZKÜMÜŞ

İNANMIŞ OLTU-ERZURUM BAKIR JEOLOJİ JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11315
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 715,16TL


Etiketler: İNANMIŞ (OLTU-ERZURUM) BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN TAHKİK JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU