• KOZAK MASİFİ TAHKİK JEOKİMYA VE AĞIR MİNERAL RAPORU

Proje Sahası, Soma (Manisa), Bergama, Dikili (İzmir), Ayvalık,
Gömeç, Burhaniye (Balıkesir) civarın ı kapsamakta olup, Menderes Masifi
ile Ka zdağ Masifi a rasında yer a lmaktadır.
Çalışma sahası jeotektonik olarak göre Pontid (Ketin, 1966) birliğin in
güne ybatı ucunda ye r alır. Çalışma sahasında; Pontid tektonik birliğine ai t
metadetritikler, granodiyoritler, alkalen ve kalkalkalen nitelikli volkanitler
ve karasal fasiyeste çökelmiş Neojen birimleri yüzeylenir.
Çalışma sahasının temelinde konumu tam olara k ayd ınlatılama yan
Permiyen yaşlı Çamoba Formasyonu bulunur. Konumu otokton olarak
belirlenen Alt T riyas yaşlı Halila ğa g rubu içinde, Çamoba formasyonuna
ait bazı ü ye ler blo k olarak izlenir. Orta Triyas yaşlı Kapıkaya Formasyonu,
Halila ğa grubuna ait Kın ık formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelir.
Koza k Granodiyoriti Kın ık Formasyonunu kesmiştir. Kozak Granodiyoritine
bağlı o larak bö lge de Yürekli dasiti, Üst Miyosen -Pliyosen yaşlı Yuntdağı
volkanitleri ve bu birimlerle eş yaşlı olan Ballıca Fo rmasyonu, Soma
Formasyonu ve Rahmanlar aglomerası yü zeyler. Yuntdağ volkanitleri,
Soma Formasyonu ve Rahmanlar aglomerası yanal ve düşey geçişlidir.
Bölgede en ge nç volkanizma ürünü olarak Dededağ ba zaltı
yüzeylemektedir.
Kozak granodiyo ritinin kenar zonlarında Au, Mo, Pb, Zn, Cu, Fe
mineralizasyonla rı ve Yuntda ğ Volkanitle ri içerisinde ayırtlanmış olan
silisifiye tüfler içerisindeki KD-GB, KB-GD ve D- B doğrultulu tektonik
zonlarda Au-Ag cevherleşme leri izlen ir .
Kozak Masifinin genel jeokimya prospeksiyon çalışması 1984 yılında
yap ılmış ve Kabakum Sb, Kaplan Cu, Ayazmant Cu, Zn, As, Bağyü zü Cu,
Zn, As, Ağacık Sb, Pelit Zn, Yaylacık Cu, Pb, Zn, Mo, Sb, As, Böre zli Mo,
Hacılala r Cu, Zn, Yoğurtdöken Pb, Zn, Yukarıbeyler Cu, Zn, Mo, Kapıkaya
Pb, Zn ve Be rgama Mo anomalile ri be lirlenmiştir.
Kuze ybatı Anadolu Maden Aramaları Pro jesi kapsamında, 1995
yılında bu anomali saha larında ya pılan 1350 km2’ tahkik jeokimya
çalışmaları sonucunda Dikili-Gökçe ağıl, Dikili -Kaplan, Bergama-Kozak,
Ayvalık-Bağyü zü, Gömeç-Karatepe, Burhaniye- Yunuslar detay çalışma
sahaları belirlenmiştir. 1995 yılında tahkik çalışmalarla birlikte 1200 km 2
lik a ğır mine ral çalışması u ygulanarak Kozak masifinin ağır mine ral
prospeksiyonunun büyük bir bölümü b itirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11299
Rapor Adı KOZ AK MASİFİ T AHKİK JEOKİMYA VE AĞIR MİNER AL RAPORU
Konu JEOKİMYA AĞIR MİNERAL JEOKİMYA TAHKİK
Yer - Konum BALIKESİR MANİSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2010
Yazarlar Ramazan SARI

KOZAK MASİFİ TAHKİK JEOKİMYA VE AĞIR MİNERAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11299
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 344,86TL


Etiketler: KOZAK MASİFİ TAHKİK JEOKİMYA VE AĞIR MİNERAL RAPORU