• KARAPINAR-AYRANCI (KONYA-KARAMAN) NEOJEN HAVZASI RAPORU

Orta Anadolu Endüstriyel Hammadde (Evaporit) Aramaları Projesi kapsamında
sahada yürütülen etüt ve sondaj çalışmalarının bir bölümü Karapınar (Konya)-Ayrancı
(Karaman) Neojen havzası sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Karapınar-Ayrancı havzasının temelinde Jura-Kretase yaşlı Bolkardağı Birliğine ait
kristalize kireçtaşı dolomit ve dolomitik kireçtaşından oluşan Berendi kireçtaşları yeralır. Bu
birimler uyumsuzlukla Alt Paleosen-Orta Eosen yaşlı fliş fasiyesi özellikleri taşıyan
Halkapınar formasyonu tarafından üzerlenir.
Havzada Orta-Üst Eosen’den sonra deniz tamamen çekilmiş, karasal havzalar
oluşmuştur. Eosen’den sonra evaporitik birimlerin de yeraldığı sığ göl ve akarsu malzemeleri
çökelmiştir.
Miyosen’de ise gölsel tatlı su havzaları oluşmaya başlamış ve çok geniş alanlarda
gölsel kireçtaşları ve kırıntılı kayaçlardan oluşan İnsuyu formasyonu çökelmiştir. Formasyon,
bazen cep havzacıkları bazen de grabenleşmeye bağlı olarak gelişmiş büyük havzalarda
çökelmiştir. Formasyon; evaporitik killer, karbonatlar, yer yer bitümlü malzemeler ve
çoğunlukla kırıntılı malzemelerden oluşmuştur.
Orta Miyosen zamanında, Karapınar-Ayrancı havzasının batı bölümünde Karaman-
Karadağ volkanizması, kuzeyinde Karapınar-Karacadağ ve Üzecekdağı volkanizmaları
meydana gelmiş, Pliyosen ve Kuvaternerde ise Karapınar volkanikleri olarak devam etmiştir.
Ercan ve diğerleri (1992) tarafından ayrıntılı olarak incelenen andezit, bazaltik andezit
ve bazaltlardan oluşan volkanikler dört ana grup altında toplanmıştır. Üst Miyosen’de göl
halini almış olan havzada; Üst Miyosen-Pliyosen zaman aralığında kuzey kesimlerde
volkano-sedimanter birimler çökelirken, güney kesimlerde sedimantasyonun devam ettiği, bu
sırada süregelen volkanik aktiviteyle, özellikle kimyasal sedimanter endüstriyel
hammaddelerin oluşumu için önem taşıyan, çeşitli tuz iyonlarının göl suyunu beslediği
düşünülmüştür.
Pliyo-Kuvaterner de ise yine geniş alanlarda sığ göl, bataklık ve akarsu ortamlarının
geliştiği ve gölsel birimlerle beraber önemli kalınlık ve yayılıma sahip killi linyit seviyelerinin
killi silttaşları, siltli kiltaşları ve kiltaşları içerisinde yeraldığı Hotamış formasyonu
çökelmiştir.
İlk çalışmalarda, havzadaki evaporit çökelimi ile ilgili modellemelerin diğer benzer
havzalar ile (Beypazarı Trona ve Batı Anadolu Bor Havzaları) karsılaştırılması yapılmış,
havzanın endüstriyel tuz ve linyit potansiyeli taşıyabileceği alanlar belirlenmiş ve bu yönde
detay verilerin derlenmesi yapılmıştır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11272
Rapor Adı KARAPINAR-AYRANCI (KONYA-KARAMAN) NEOJEN HAVZASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER KÖMÜR LİNYİT RUHSAT ETÜDÜ
Yer - Konum KONYA KARAMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2009
Yazarlar Dr Abdurrahman MURAT Dr. Gökhan KADINKIZ

KARAPINAR-AYRANCI (KONYA-KARAMAN) NEOJEN HAVZASI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11272
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 417,86TL


Etiketler: KARAPINAR-AYRANCI (KONYA-KARAMAN) NEOJEN HAVZASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU