• KÜTAHYAGEDİZ-ABİDE ŞAPHANE-ÜÇBAŞ-KARACADERBENTKŞÜ-1-2 RAP.

Çalışma alanında temeli Alt Paleozoyik yaşlı gnayslar oluşturur. Bunun üzerinde
diskordansla Üst Paleozoyik Orta Triyas yaşlı şistlerden oluşan Sarıcasu formasyonu
yer alır. Daha üstte bunlarla geçişli olarak Üst Triyas Meastrihtiyen yaşlı Budağan
kireçtaşı formasyonu yer alır. Bunlar üzerinde yataya yakın tektonik dokanakla
(bindirme) kireçtaşı blok ve olistolitleri içeren serpantinitleşmiş ultramafik kayaçlar ile
özellikle bunların üst kesimlerinde silisleşmiş ve karbonatlaşmış kayaçlardan oluşan
listfenitleri içine alan Dağardı melanjı yer alır. Daha üste ise Miyosen yaşlı karasal
fasiyesde gelişmiş alt seviyelerde detritik sedimanter kayaçlardan, üst seviyelerde ise
kireçtaşlarından oluşan Yeniköy formasyonu ile bunlarla yatay ve düşey yönde geçişli
volkanik kayaçlardan oluşan Karacahisar volkanitleri bulunur. Bunlar üzerine de
Pliyosen yaşlı tutturulmamış, çok az tutturulmuş çakıl, blok gibi kaba detritiklerden
oluşan Hisarcık formasyonu gelir. İstifin en üstünde ise Kuvaterner yaşlı taraça
çökelleri, alüvyon ve güncel traverten oluşumları yer alır.
Sahada Alt Paleozoyik yaşlı gnays ve Üst Paleozoyik-Orta Triyas yaşlı
şistlerden oluşan temel birimlerinin kırıklı zonları ile Üst Triyas-Üst Kretase yaşlı
kristalize kireçtaşları ve Üst Kretase yaşlı ofiyolitik melanjın yüksek poroziteli listfenit
zonları rezervuarı oluşturur. Killi Neojen çökelleri ile tüf karakterli volkanitler ise örtü
kayacını oluşturur.
Jeolojik çalışmalara göre belirlenen KB-GD doğrultulu grabenin jeotermal
sistemi oluşturabilecek bir özellikte olduğu anlaşılmıştır. Grabenin kuzey kanadını
oluşturan basamaklı fay sisteminin Şaphane Dağı’ndan güneye doğru beslenmeyi
sağlayabilecek geçirimli zonları oluşturduğu ortaya konmuştur. Rezervuar özellikteki
kireçtaşı, şist ve listfenitik kayaçların basamaklı fay sistemi ile kuzeyden güneye doğru
derinleşerek kalın bir sediman örtüsü ile kaplanmaları, bu örtülü alanda gömülü bir
sistemin mevcut olabileceğini işaret etmiştir. Su kimyası ve izotop hidrolojisi
araştırmaları bu verileri desteklemiş, buna göre Abide kaplıca bölgesi dışında üç adet
hedef alan belirlenmiştir.
Gediz-Abide sahasından alınan sıcak sulara kalsedon ve kuvars
jeotermometreleri uygulanmıştır. Kalsedon jeotremometresine göre 97-107 oC, kuvars
jeotermometresine göre ise 97-134 oC olası rezervuar sıcaklığı hesaplanmıştır. Gediz
Abide sahasında yapılan alterasyon çalışmalarına göre de 150-175 oC sıcaklık
değerlerini işaret eden mineral parajenezleri belirlenmiştir. Buna göre güncel sıcaklık
değeri yüzey koşullarında 75 oC olduğundan sahanın alterasyonun oluştuğu zamandaki
sıcaklılık değerine göre soğumuş olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile belirlenen
gömülü sahaların hemen yakın civarında yüzeyde alterasyon mevcut değildir. Su
kimyası ve izotop çalışmaları ile beslenme alanı sınırları belirlenmiş, beslenmenin
Şaphane Dağı’na kadar ulaştığı belirlenmiştir.
Ancak Karacaderbent sahasının hemen batısında tüfleri etkileyen bir hidrotermal
alterasyon zonundan alınan 20 adet örneğin XRD analiz sonuçlarına göre iki aşamada
etkili olmuş hidrotermal alterasyon mineral topluluğu belirlenmiştir. Buna göre, ilk
aşamada 120-175 oC, ikinci aşamada ise 100-120 oC sıcaklık değerlerini işaret eden
hidrotermal mineral topluluğunun oluştuğu belirlenmiştir. Alterasyon alanında mevcut
bir kaynak çıkışı bulunmadığından güncel ve alterasyonun oluştuğu andaki sıcaklık
karşılaştırılması yapılamamıştır. Alterasyon ve su kimyası çalışmaları ile belirlenen
jeotermometre değerlerinden yola çıkılarak, gömülü alanda, kalın örtü altında Gediz
Abide sahası sıcaklığı veye daha yüksek değerlerde rezervuar sıcaklığının elde
edilebileceği düşünülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11516
Rapor Adı KÜTAHYA GEDİZ-ABİDE VE ŞAPHANE-ÜÇBAŞ-KARACADERBENT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KŞÜ-1, KŞÜ-2 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum KÜTAHYA GEDİZ-ABİDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ARALIK 2007
Yazarlar Musa BURÇAK Ömer HACISALİHOĞLU Ali Rıza KILIÇ

KÜTAHYAGEDİZ-ABİDE ŞAPHANE-ÜÇBAŞ-KARACADERBENTKŞÜ-1-2 RAP.

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11516
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 474,77TL


Etiketler: KÜTAHYA GEDİZ-ABİDE VE ŞAPHANE-ÜÇBAŞ-KARACADERBENT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KŞÜ-1, KŞÜ-2 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU