• NİĞDE BOR-ÇUKURKUYU KÖYÜ AR:200801584 (ER:3167847) RAPOR

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye‟nin iç havzalarından biri olan Ereğli-Bor
Havzasında jeolojik dönemlerde gelişmiş ve farklı oluşum ortamlarında oluşmuş (göl, fosil
playa, lagün ve denizel evaporitler), ancak şu anda gömülü olan ve ekonomik öneme sahip
endüstriyel hammaddeleri (NaCl Tuzları, Na-Sülfat Tuzları, Potasyum Tuzları ve diğer
evaporit tuzlarını) ortaya çıkarmaktır. Bu rapor, MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve
Arama Dairesi Endüstriyel Hammadde Koordinatörlüğü bünyesinde Tuz Gölü EHM
Aramaları Projesi kapsamında, Niğde ili Bor ilçesi Çukurkuyu köyü ve Konya ili Ereğli ilçesi
Zengen köyü arasında kalan AR:200801584 (ER: 3167847) nolu ruhsat alanında yapılan
NBÇ-08-01 ve NBÇ-10-05 sondajlarının sonucuna göre, bulunan Halit cevherinin
özelliklerini, yayılımını, analizlerini, tenörünü, görünür, muhtemel ve toplam rezerv
değerlerini içerir. Ruhsat alanı 1/25.000 ölçekli M-32b4 paftasında yer almaktadır.
Kuvaterner yaşlı Hasandağı volkaniklerinin yanı sıra, gevşek kil, silt ve kumdan oluşan
alüvyon çökelleri ruhsat alanının tamamında yaygındır. Yapılan istikşaf sondajında sırasıyla
üsten alta doğru; çevre kayaçların tutturulmamış matriks içinde çakıl, kum, silt ve kil
kırıntılarından oluşan Kuvaterner yaşlı Alüvyon, andezit ve bazalt lav-çuruf ve küllerinden
oluşan Kuvaterner yaşlı Hasandağı Volkanikleri, genellikle polijenik kumtaşı, tüfit, gevşek
tutturulmuş polijenik kum, çakıl ve bloklardan oluşan konglomera, yer yer kiltaşı ve marnlı
seviyeler içeren Pliyosen yaşlı BeĢtepeler formasyonu, üst seviyelerinde kumtaşı, kiltaşı,
silttaşı, marn ve killi kireçtaşı ile başlayan daha sonra jips‟le ve anhidritle başlayıp az
globeritli, anhidritli halit ve halitle devam eden kalın evaporitik zon içeren Üst Miyosen yaşlı
Katrandedetepe formasyonu birimleri kesilmiştir.
Halit cevheri Katrandedetepe formasyonu içinde bulunmuştur. Cevherin
2.311.845.631 tonu görünür, 5.868.756.710 tonu muhtemel rezerv olmak üzere, toplam
8.180.602.341 ton (görünür + muhtemel) ve ortalama % 68,10 NaCl tenörde bir kaya tuzu
rezervi tespit edilmiştir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11522
Rapor Adı NİĞDE-BOR-ÇUKURKUYU KÖYÜ AR:200801584 (ER: 3167847) NO’LU RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu EHM
Yer - Konum NİĞDE-BOR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2012
Yazarlar Dr.Gökhan KADINKIZ Memet PEKGÖZ

NİĞDE BOR-ÇUKURKUYU KÖYÜ AR:200801584 (ER:3167847) RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11522
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 548,00TL


Etiketler: NİĞDE BOR-ÇUKURKUYU KÖYÜ AR:200801584 (ER:3167847) NO'LU RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU