• ÇANAKKALE-BİGA JEOTERMAL ETÜT KUYU BİTİRME RAPORU

Çanakkale-Biga-Kırkgeçit jeotermal sahasında stratigrafik istifin temelini birbirleriyle tektonik ilişkili ve düşük dereceli metamorfizmaya uğramış, Alt-Orta Triyas yaşlı Karakaya Kompleksi’ne ait birimler oluşturur. Metavolkanitler, metakırıntılılar ve kireçtaşı bloklarından oluşan bu birimin üzerini örten Kuvaterner yaşlı alüvyon ise daha çok sahanın ovalık kısımlarında gözlenir.
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) batı uzantısının etkilediği Biga Yarımadası’nda yer alan çalışma sahası Neotektonik dönem aktivitelerinden yoğun olarak etkilenmiştir. Bölgede jeotermal sistem bu tektonik faaliyetler tarafından kontrol edilmektedir. Çalışma sahası içerisinde yer alan yaklaşık KB-GD gidişli sol yönlü doğrultu atımlı Kırkgeçit fayı jeotermal sistemi şekillendirmektedir. Faya bağlı olarak oluşan Kırkgeçit sıcak su kaynağı 52,5 0C sıcaklığa ve 664 μs/cm elektriksel iletkenlik değerine sahiptir
Çanakkale-Biga-Kırkgeçit sahasında, jeotermal potansiyelin araştırılması ve geliştirilmesine dönük yürütülen jeolojik, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonunda 650±100 m derinlikli bir araştırma sondaj kuyusunun yapılması önerilmiştir.
2011 yılında, önerilen lokasyonda ÇBK 2011/8 jeotermal sondaj kuyusu yapılmıştır. 450 m derinliğe sahip kuyuda ilk dört metrelik toprak örtüden sonra temeli oluşturan Karakaya Kompleksi’ne ait Alt-Orta Triyas yaşlı çeşitli birimler kesilmiştir. Kuyuda istifi 0-4 metreler arası toprak örtü, 4-34 metreler arası altere metavolkanit, 34-50 metreler arası rekristalize kireçtaşı, 50-374 metreler arası altere metavolkanit, 374-404 metreler arası altere metavolkanit ve rekristalize kireçtaşı, 404-450 metreler arasında metavolkanit-metakırıntılı-rekristalize kireçtaşı litolojileri oluşturmuştur.
Sondaj çalışmasında kuyu güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada 48 m 13 ⅜" yüzey koruma, ikinci aşamada 193 m 9 ⅝" üretim koruma boruları kuyuya indirilmiş ve boruların etrafı çimentolanmıştır. Daha sonra 450 m derinliğe kadar 8 ½" matkapla ilerlenerek kuyu tamamlanmış ve 188-450 metreler arası 6 ⅝" filtreli ve kapalı borular kullanılarak teçhiz edilmiştir.
ÇBK 2011/8 jeotermal sondajında ilerlemenin, gerekli kuyu içi jeofizik ölçümlerin (termik, rezistivite, SP, nötron, yoğunluk ve gamma ray) ve teçhiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kompresör ile kuyu geliştirme ve üretim çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonunda kuyudan 42 0C sıcaklığa, 8 l/s artezyen ve 110 l/s kompresör debisine sahip jeotermal akışkan elde edilmiştir.
Etüt çalışmaları kapsamında sahadaki sıcak ve soğuk su kaynaklarından, sondaj sonrası ise ÇBK 2011/8 jeotermal sondaj kuyusundan su numuneleri alınmış, MTA laboratuarlarında kimyasal analizleri, DSİ laboratuarlarında ise izotop analizleri yaptırılmıştır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH) sınıflamasına göre ÇBK 2011/8 jeotermal sondaj kuyusundan üretilen su; sodyumlu, sülfatlı, bikarbonatlı, silisli, florlu, mineralce fakir sıcak su karakterindedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11627
Rapor Adı ÇANAKKALE-BİGA-KIRKGEÇİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİK-JEOFİZİK) VE ÇBK 2011/8 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOFİZİK JEOLOJİ
Yer - Konum ÇANAKKALE-BİGA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi NİSAN 2013

ÇANAKKALE-BİGA JEOTERMAL ETÜT KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11627
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 196,00TL


Etiketler: ÇANAKKALE-BİGA-KIRKGEÇİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİK-JEOFİZİK) VE ÇBK 2011/8 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU