• KOZAN-FEKE/ADANA DOLAYI JEOLOJİSİ VE METALOJENEZİ

Doğu Toroslar’ın batı bölümünde, Adana ilinin kuzeydoğusunda, Kozan-Feke-
Mansurlu dolaylarında yer alan inceleme alanında, birbirleriyle stratigrafik ve tektonik ilişkili
farklı yaş, ortam ve kayaçlarla temsil edilen allokton konumlu farklı yapısal birimler bulunur.
Bu birimler, Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı çökeller tarafından açısal uyumsuz olarak örtülür.
İnceleme alanında tektono-stratigrafik olarak en altta İnfrakambriyen-Paleosen (?) yaşlı,
düşük dereceli metamorfizma gösteren Görbiyes Dağı Birliği bulunur. Kırıntılı ve karbonatlı
kayalarla temsil edilen Görbiyes Dağı Birliği; alttan üste doğru Mansurlu birimi ve Kokarot
biriminden oluşur. Mansurlu birimi, dolomit, rekristalize kireçtaşı ve çörtlü mermerlerden
oluşan Jura-Kretase yaşlı Sağkaya formasyonu; olistolit ve olistostromal nitelikte oluşukları
kapsayan metakırıntılılardan oluşan Geç Kretase-Paleosen (?) yaşlı Kızlarsekisi formasyonu
ile temsil edilir. Mansurlu birimini tektonik olarak üzerleyen ve epimetamorfik kökenli
kayaçlardan oluşan Kokarot biriminde, metakumtaşı, metasilttaşı ve kuvars şistlerden oluşan
İnfrakambriyen-Erken Kambriyen yaşlı Oruçlu formasyonu, ince kuvars şist bantlı
kuvarsitlerden oluşan Erken Kambriyen yaşlı Koçyazı formasyonu; kuvars kumlu dolomit ve
rekristalize kireçtaşından oluşan Orta Kambriyen yaşlı Fakıbey formasyonu; kalkşist,
metaşeyl, metasilttaşından oluşan Geç Kambriyen-Ordovisiyen yaşlı Kabaktepe formasyonu;
çakıltaşı ve metakumtaşlarından oluşan Silüriyen yaşlı Kalama formasyonu, metakumtaşı,
metasilttaşı, metaşeyl, krinoidli rekristalize kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan Lokhoviyen
(Erken Devoniyen) yaşlı Yediçınar formasyonu, rekristalize kireçtaşı araseviyeli metakumtaşı,
metasilttaşından oluşan Karbonifer yaşlı Münüver formasyonu, kuvarsit, Mizzia’lı rekristalize
kireçtaşı ve dolomit ardalanımından oluşan Geç Permiyen yaşlı Kaleyüzü formasyonu yer alır.
Görbiyes Dağı Birliği üzerinde tektonik olarak Geyikdağı Birliği bulunur.
Doğu Toroslar’ın batı kesiminde Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli dolaylarında
oldukça geniş yayılımlar sunan başlıca şelf tipi karbonat ve kırıntılılardan oluşan Geyikdağı
Birliğine ait olan, birbirlerinden farklı stratigrafik ve yapısal özellikler gösteren, alttan üste
doğru Katrantepe dilimi ve Feke birimi bulunur. Katrantepe dilimi, İnfrakambriyen’den Orta
Kambriyen’e değin çökelmiş kayaçlardan oluşur. Katrantepe dilimi, alttan üste doğru
sırasıyla; kumtaşı, silttaşı, kiltaşından oluşan İnfrakambriyen yaşlı Kozan formasyonu;
İnfrakambriyen (?)-Erken Kambriyen yaşlı İçmetepe formasyonu; kuvarsitlerden oluşan Erken
Kambriyen yaşlı Zabuk formasyonu ile dolomit ve kireçtaşlarından oluşan Orta Kambriyen
yaşlı Çaltepe formasyonundan meydana gelir. Katrantepe dilimini tektonik olarak üzerleyen
Feke birimi; kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve kuvarsitten oluşan İnfra-Kambriyen yaşlı Kozan
formasyonu, silttaşı, kumtaşı, çamurtaşı, kuvarsit,

Rapor Özellikleri
Rapor No 11635
Rapor Adı DOĞU TOROSLARIN JEOLOJİSİ VE METALOJENEZİ (KOZAN-FEKE/ADANA DOLAYI)
Konu JEOLOJİ VE METALOJENEZİ
Yer - Konum KOZAN-FEKE/ADANA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA - MAYIS 2013
Yazarlar Doğan USTA Metin USTA Veli BALCI Alican KOP

KOZAN-FEKE/ADANA DOLAYI JEOLOJİSİ VE METALOJENEZİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11635
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.207,00TL


Etiketler: DOĞU TOROSLARIN JEOLOJİSİ VE METALOJENEZİ (KOZAN-FEKE/ADANA DOLAYI)