• AYDIN-KUŞADASI-DAVUTLAR AKD-2010/2 JEOTERMAL KUYU BİTİRME RAPORU

Aydın-Kuşadası-Davutlar jeotermal alanı Aydın ili sınırları içinde Menderes Masifi’nin en batı ucunda yer almaktadır. Sahada jeotermal sistemi oluşturan hakim tektonik hatlar yaklaşık D-B yönlü olup güneyden kuzeye doğru basamaklı yapıda görülürler. Bu hatlara dik gelişen vadi yatakları boyunca K-G doğrultulu faylar izlenmektedirler. Fay hatlarının makaslama zonlarında hematitleşme, limonitleşme gibi hidrotermal alterasyonlar gözlenmektedir. 2009 yılında MTA projesi kapsamında sahada jeotermal amaçlı jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılmıştır. Jeotermal etüt çalışmaları sırasında Aydın-Kuşadası-Davutlar civarında açılan sondajlarda en yüksek 42 °C sıcaklık ölçülmüştür.
Jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda Davutlar ve Güzelçamlı beldeleri arasında sondaj lokasyonu belirlenmiş ve 2010 yılında Aydın-Kuşadası-Davutlar AKD-2010/2 sondajının 1.000±100 metre derinlikte yapılması planlanmıştır.
Bölgenin stratigrafik istifinde en altta Menderes Masifi’ne ait Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar bulunur. Metamorfik serinin üzerinde Mesozoyik (Alt Triyas-Üst Jura) yaşlı yer yer dolomitik kireçtaşı, kalkşist ve şist düzeyleri içeren rekristalize kireçtaşı ve mermerler yer alır. Temele ait kayaçların üzerine diskordansla Orta Miyosen yaşlı killi kireçtaşı ve kiltaşı-silttaşı-çakıltaşı-kumtaşı birimleri gelir. Üst Miyosen yaşlı bazaltik andezit ve andezit bileşimli volkanik kayaçlarla devam eden istif en üstte Kuvaterner yaşlı kumtaşı, çakıltaşı, kil, kum ve çakıldan oluşan birim, yamaç molozu ve alüvyonla son bulur.
Davutlar-Güzelçamlı çöküntü alanını oluşturan D-B doğrultulu faylar bölgedeki ana tektonik hatlardır. Davutlar bölgesinde yaklaşık K-G ve D-B yönlü fayların makaslama zonlarında jeotermal aktivite etkin olup Davutlar termal kaynakları da bu alanda görülmektedir.
2010 yılı Aydın ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında yapılan AKD-2010/2 kuyusu 815 metrede tamamlanmıştır. Sondajda 0-18 metreler arasında alüvyon, 18-45 metreler arasında Pleyistosen yaşlı volkanik ağırlıklı çakıltaşı, 45-118 metreler arasında Üst Miyosen yaşlı bazaltik andezit, andezit, 118-674 metreler arasında Orta Miyosen yaşlı kiltaşı-silttaşı-çakıltaşı-kumtaşı ve killi kireçtaşı ardalanması kesilmiştir. Bu metreden itibaren temel birimlere girilmiş, 674-705 metreler arasında yer yer kalkşist seviyeli rekristalize kireçtaşı, 705 metreden hedeflenen fayın kesildiği 785 metreye kadar ise Menderes Masifi metamorfiklerine ait kuvarsşist-mikaşist-kalkşist-kuvarsit ve ince mermer bantlı kayaçlar geçilmiştir. Fay zonuna girildikten sonra sirkülasyon kesilmiş ve kuyu tabanı olan 815 metreye kadar sağlanamamıştır. Çalışmalarda 705 metre ve kuyu tabanı olan 815 metrede olmak üzere iki kez karot alınmıştır. 815 m’de alınan karotta litolojinin değişmediği görülmüştür.
AKD-2010/2 sondajında yüzeyden gelecek soğuk suları ve kirlenmeyi önlemek için 102 metreye kadar olan bölüm 13 3/8˝ kaynaklı boru, 0,00-674 metreler arası ise 9 5/8˝ casing çelik çekme boru ile kapatılarak etrafı çimentolanmıştır. 671 metreden kuyu bitimi olan 815 metreye kadar olan bölüm 144 metre 6 5/8˝ kaynaklı filtreli borularla teçhiz edilerek kuyu üretime açılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11679
Rapor Adı AYDIN- KUŞADASI-DAVUTLAR AKD-2010/2 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SICAKSU SONDAJI
Yer - Konum AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi KASIM 2013
Yazarlar Selahattin KAHRAMAN Çetin KARAHAN

AYDIN-KUŞADASI-DAVUTLAR AKD-2010/2 JEOTERMAL KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11679
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 76,00TL


Etiketler: AYDIN- KUŞADASI-DAVUTLAR AKD-2010/2 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU