• DOĞUTOROSLAR’IN JEODİNAMİK EVRİMİ

Doğu Toroslar’da K39 ve kısmen de K40 paftalarını kapsayan çalıĢma alanında temeli;
Domuzdağ Napına ait neritik karbonatlardan oluĢan Andırın Formasyonu ve üzerine
Maestrihtiyen öncesinde yerleĢtiği düĢünülen Kuluncak Ofiyoliti oluĢturmaktadır. Kuluncak,
Hekimhan ve Hasançelebi arasında yüzeylenmeler gösteren Kuluncak Ofiyoliti, düzensiz
olmakla birlikte tektonitler, kümülatlar, izotrop gabrolar, levha daykları, volkanikler ve örtü
sedimanları ile tam bir istif sunar.
Temel birimler üzerinde paraallokton konumlu; Maestrihtiyen yaĢlı Hekimhan
Formasyonu, Paleosen yaĢlı Yağca Formasyonu, Eosen yaĢlı Darende Formasyonu, Oligosen
yaĢlı karasal Selimiye Formasyonu ile neo-otokton konumlu sığ denizel Erken Miyosen yaĢlı
Tahtalıtepe Formasyonu ile Orta-Geç Miyosen – Pliyosen yaĢlı karasal-gölsel kırıntılı ve
karbonatlardan oluĢan birimler gelmektedir.
Bölgede genellikle Ofiyolitik kaya birimleri üzerinde ve kendinden yaĢlı tüm birimleri
açısal uyumsuzluk ile örten Hekimhan Formasyonu; alttan üste transgresif nitelikli bir çökel
dizilimi gösterir. Ġstifin taban düzeyleri; çokça ofiyolit elemanlı, baĢlangıç düzeylerinde kötü
boylanmalı ve çoğunlukla köĢeli / yarı köĢeli koyu tonlardaki mavi-lacivert, yeĢil, kızıl-kahve
renklerdeki çakıltaĢları ile üste doğru egemen litoloji haline gelen ve gri-boz renklerde,
çakıltaĢları ile normal derecelenme gösteren kumtaĢları ile daha az oranlarda gözlenen kızılboz
renklerdeki silttaĢı-çamurtaĢı düzeylerinden oluĢmaktadır. Ayrıca bu düzeylerin orta ve
üst seviyelerinde genellikle 200 m uzunluğunda ve 50 m yüksekliğinde resifal nitelikli
merceklerde; bazen 40-45 cm büyüklüğüne eriĢen hippurit ile daha az oranlarda cyclolit,
gastrapod türlerinde makro fosil yığıĢımları yer alır. Ġstifin orta kesimleri açık yeĢil, grimsi
yeĢil – haki renkli kiltaĢı – silttaĢı birimleriyle temsil edilir, bu düzeylerde seyrekte olsa
bazen, ince-orta tabakalanmalı kalkarenitik kumtaĢları ile kırıntılı kireçtaĢlarının da çökelime
eĢlik ettiği gözlenir. Ayrıca bu düzeyler bazen birkaç 10 metreye eriĢen kalınlıklarda, kalınmasif
tabakalanmalı, fosilli kireçtaĢları ile kırıntılı – karbonatlardan oluĢan, daha küçük
boyutlara sahip, makro fosilli resifal mercekler de kapsamaktadır. Ġstifin üst düzeyleri genellikle değiĢik kalınlıklarda; açık krem-bej, kirli saman sarısı, kirli beyaz renklerde
globotruncanalı, mikritik kireçtaĢları, killi kireçtaĢları ile bazen ince ara düzeyler Ģeklindeki
kiltaĢlarından oluĢur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11685
Rapor Adı DOĞU TOROSLAR’IN KUZEY KESİMİNİN JEODİNAMİK EVRİMİ Hekimhan – Darende – Kuluncak ve Çevresi
Konu JEODİNAMİK EVRİM
Yer - Konum DOĞU TOROSLAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA – 2013
Yazarlar Yüksel METİN Özden VERGİLİ Erdem ÇÖREKÇİOĞLU Hüseyin ÖCAL Mehmet A. TAPTIK Mehmet ÇOBANKAYA Levent DUYGU Vahdet TUNÇDEMİR Sedat DURAN Utku BAĞCI Tamer RIZAOĞLU Levent UÇAR Ulaş İ. SEVİMLİ

DOĞUTOROSLAR’IN JEODİNAMİK EVRİMİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11685
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.161,29TL


Etiketler: DOĞU TOROSLAR’IN KUZEY KESİMİNİN JEODİNAMİK EVRİMİ Hekimhan – Darende – Kuluncak ve Çevresi