• AKYAR-ILIKPINAR (SEFERİHİSAR-MENDERES-İZMİR) JEOTERMAL RAPORU

Çalışma, İzmir ilinin güneyinde yer alan Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında kalan bölgede, İzmir İl Özel İdaresi tarafından MTA Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular arama ruhsatları (AR: 1039 ve AR: 1040 no.lu) kapsamında gerçekleştirilmiştir. Ruhsat sahalarının jeotermal enerji potansiyelinin araştırılması ve akışkan elde edilebilmesine yönelik birden çok meslek disiplini kapsar. Çalışmalar jeolojik prospeksiyon, jeotermal enerji açısından potansiyel oluşabilecek alanlarda detay jeolojik etüt, hidrojeoloji ve hidrojeokimya ile başlamış, jeofizik etüt çalışmaları ile sürdürülmüş ve sondaj çalışmaları ile sonuçlandırılmıştır.
Çalışma alanının temelini Batı Anadolu’da geniş bir şekilde yüzeylenen Menderes Masifi oluşturur. Menderes Masifi Pan-Afrikan temel çekirdek serisi ve Paleozoyik-Erken Tersiyer yaşlı örtü serisi olmak üzere iki ana üniteden oluşur. Örtü serisine ait kuvarsit, kuvars şist, mika şist ve mermer ardalanmalı kayaçlar çalışma alanının güneydoğu kesimlerinde yüzeylenir. İzmir-Ankara zonunun GB uzantısı içinde yer alan çalışma sahasının Mesozoyik yaşlı kaya toplulukları Menderes Masifi üzerinde allokton olarak yer almakta ve normal bir stratigrafi göstermemektedir. Üst Triyas-Alt Jura yaşlı bu kayaç topluluğu Karacadağ alloktonu olarak bilinir ve dolomit, dolomitik kireçtaşı ve gri renkli masif kireçtaşlarından oluşur. Tektonik dilimler halinde Menderes masifi ve yer yer Karacadağ dolomitik kireçtaşları üzerine yerleşen Üst Kretase yaşlı kaya topluluğu İzmir Flişi olarak tanımlanır. Genel olarak kırıntılı bir matriks ile değişik kaya türündeki bloklardan oluşan ve Batı Anadolu' da geniş bir yayılıma sahip fliş fasiyesindeki bu birim, yeşil şist fasiyesinde fillit, serizitşist, metakumtaşı, albit-epidot şist, aktinolit şist, çörtlü kireçtaşlarından oluşur. Birim içerisinde Triyas Jura Alt Kretase yaşlı kireçtaşı blokları, serpantinit blokları ekzotik bloklar halinde bulunur. İzmir Flişi’nin kalınlığı, İSA-2011/10 no.lu sondajın kırıntıları ve kuyu içi jeofizik logları deneştirilmiş ve 400 m olarak belirlenmiştir. Senozoyik yaşlı birimler Alt Miyosen yaşlı konglomera, miltaşı, kumtaşı, kiltaşı, linyit, kireçtaşı ardalanmasından oluşan Bahçecik Formasyonu ile başlar. Bu formasyon üzerine altta kırmızı renkli konglomera, yeşil renkli kumtaşı, kiltaşı, üste doğru killi kireçtaşı ardalanmasından meydana gelen Orta Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonu gelir. Üst Kretase yaşlı İzmir Flişi üzerine uyumsuz olarak gelen bu çökel kayaçlarının kalınlığı, İSA-2011/10 no.lu sondajın kırıntıları ve kuyu içi jeofizik logları deneştirilmiş ve 380 m olarak belirlenmiştir. Üst Miyosen yaşlı Cumaovası Volkanitleri olarak bilinen tüf, riyodasitik tüf, riyolitik tüf, aglomera, perlit, alkalen riyolit, trakiandezit, riyolit, hyaloriyolit, dasit, riyodasit ve dasitik tüfler bu formasyonu üzerler. Cumaovası Volkanitleri İSA-2011/10 no.lu sondajda 0-60 m’ler arasında kesilmiştir. Stratigrafik olarak çalışma sahalarındaki en genç oluşuklar Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlardır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11734
Rapor Adı AKYAR-ILIKPINAR (SEFERİHİSAR-MENDERES-İZMİR) RUHSAT SAHALARININ (AR: 1039 VE AR: 1040 NO.LU) JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE AKYAR İSA-2011/10 JEOTERMAL ARAMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu METALİK MADENLER
Yer - Konum İZMİR SEFERİHİSAR MENDERES
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TEMMUZ 2014
Yazarlar Metin BULUT Ümit BÜYÜKBOYACI Hüseyin DÜNYA

AKYAR-ILIKPINAR (SEFERİHİSAR-MENDERES-İZMİR) JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11734
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 424,00TL


Etiketler: AKYAR-ILIKPINAR (SEFERİHİSAR-MENDERES-İZMİR) RUHSAT SAHALARININ (AR: 1039 VE AR: 1040 NO.LU) JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE AKYAR İSA-2011/10 JEOTERMAL ARAMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU