• DİYARBAKIR-ÇERMİK-YUKARIŞEYHLER KÖYÜ ER:3180965 CU MADEN RAPORU

Ruhsat sahası Diyabakır iline bağlı Ergani ilçesinin 25 km batısındadır. Ruhsat
alanı Elazığ L42-b3 ve L43-a3,a4 paftaları içinde, Amedi (Armutova) Köyü ile Yukarı
Şeyhler köyünün arasında yer alır.
Cevherleşme alanı; farklı yaş ve litolojilere sahip birimlerin tektonik olarak bir
arada yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı üzerindedir. Ergani-Armutova
köyünün batısında bulunan cevherleşme alanı ve yakın çevresi; Üst Kretase-Orta
Eosen yaşlı Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı içerisinde yer almaktadır. Bu kuşak
çalışma alanında, Paleozoyik yaşlı Pütürge Metamorfitleri, Üst Kretase yaşlı
Guleman ofiyoliti, Orta Eosen yaşlı Maden karmaşığı ve Alt Miyosen yaşlı Çüngüş
Formasyonu ile temsil edilir. İnceleme alanındaki cevherleşmeler iki farklı tipte
izlenmektedir. Bunlar; çamurtaşları içerisinde kalkozin-kovellin içeren çatlak dolgusu
cevherleşmeler ile dasitik kayaçlarla ilişkili stokvörk-dissemine kalkopirit
cevherleşmeleridir. Maden Karmaşığının çamurtaşı-radyolaritleri içerisinde tabaka
düzlemlerine paralel ve çatlak dolgusu şeklinde gelişmiş kalkozin, pirit, malahit ve
limonitli cevher damarlarının, derinlere doğru oldukça zayıfladığı ve bu cevher
damarlarının yüzeysel zenginleşmeler olduğu görülmüştür. Bu cevherleşmeler
ekonomik olarak önemsizdir. Maden Karmaşığının diyabazik-gabroyik kayaçlarının
kesen ve yer yer yoğun silisifiye olmuş dasitik kayaçlar içerisinde özellikle Diyar Tepe
ile Şeref Tepe arasındaki alanlar da izlenmiştir. Özellikle silisleşmiş dasitler
içerisindeki cevherleşmeler saçınım-stokvörk ve damarcık halinde gelişmiştir.
Cevherleşmenin en yaygın olduğu alanda 50-30 m boyutlarında silisleşmiş bir kafa
şeklinde mostra vermektedir. Yan kayaç alterasyonu olarak limonitleşme,
hematitleşme, kloritleşme, silisleşme ve epidotlaşma izlenmektedir. Cevher
mineralleri; baskın olarak pirit, pirotin, kalkopirit daha az kalkozin-kovellindir.
Oksidasyon zonlarında hematit, limonit, malahit ve azurit izlenmektedir. Gang
minerali olarak kuvars, kalsit, klorit ve epidot izlenir. Cevherleşmelere ait kimyasal
analiz sonuçları buradaki cevherleşmelerin Cu açısından önemli olabileceğini
göstermiş ve 5 adet sondaj gerçekleştirilerek saha görünür hale getirilmeye
çalışılmıştır. Yapılan sondaj çalışmalarında sadece NS-2 nolu sondajda cevherli
seviyeler kesilmiştir. Cevherleşme alanının şaryaj zonu içerisinde bulunması
sebebiyle köksüz olduğu, bindirme düzlemlerince kesildiği görülmüştür. Rezerv
hesaplama çalışmaları neticesinde, AR: 201100344 nolu ruhsat sahasında; 8.403
ppm Cu tenörlü (≈ % 0,85 ) 223.364 ton görünür rezerv hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11781
Rapor Adı DİYARBAKIR-ÇERMİK-YUKARIŞEYHLER KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR:201100344 (ER :3180965 ) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT CU MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR
Yer - Konum DİYARBAKIR ÇERMİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2014-ANKARA
Yazarlar Nail YILDIRIM Mahmut EROĞLU Leman ÇETİNER

DİYARBAKIR-ÇERMİK-YUKARIŞEYHLER KÖYÜ ER:3180965 CU MADEN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11781
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 362,16TL


Etiketler: DİYARBAKIR-ÇERMİK-YUKARIŞEYHLER KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR:201100344 (ER :3180965 ) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT CU MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ