• YOZGAT SARAYKENT (KARAMAĞARA)  RAPORU

Yozgat-Saraykent sahasında temeli Paleozoyik yaşlı Akdağ Metamorfitlerine ait
şist, gnays ve mermerler oluşturur. Temel üzerinde diskordansla alttan üste doğru, Alt
Eosen yaşlı bazaltlar, Orta Eosen yaşlı konglomera, kumtaşı, kiltaşı, marn, Nummilitli
kireçtaşı ve bu istifle yanal ve dikey yönde geçişli piroklastikler ve bunları kesen domsal
çıkış özellikli dasitler, andezitik dayklar yer alır. Bunların da üzerinde Üst Eosen yaşlı
andezit ve bazalt lavları bulunur. Bu birim üzerinde tektonik dokanakla, Kretase yaşlı
diyorit, spilitik bazalt, şeyl-çamurtaşı olistolitlerinden oluşan ofiyolitik melanj
bulunmaktadır. Daha üstte ise Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı polijenik kökenli konglomera ve
olivinli bazaltlar yer alır. İstifin en üstünde Kuvaterner yaşlı, tutturulmamış çakıl, kum ve
killerden oluşan alüvyon depoları bulunur.
Sahada jeotermal akışkanların depolandığı rezervuarın Paleozoik yaşlı mermerler
olduğu, dasit ve tüflerin kırık zonlarının ve daykların kenar kısımlarının da akışkan taşıyan
yapılar olduğu düşünülmektedir. Rezervuarın örtü kayacını ise piroklastik birimler ile kırık
zonları boyunca hidrotermal alterasyon sonucu gelişen killi zonlar oluşturmaktadır.
Detay gravite çalışmalarında çalışma alanının batısında temel yükselimi olduğu,
doğuda ise temelin daha derin olduğu, manyetik çalışmalarla ise sahada uzun ekseni kuzey
-güney olan ve yüksek manyetik susebtibiliteyle kendini gösteren bir sokulumun varlığı
belirlenmiştir. Gravite ve manyetik çalışmaları birlikte değerlendirildiğinde kaplıca
civarında ve daha güneyde sokulumun sıcak kesimlerine karşılık gelebilecek ve ısıtıcı
kayaç olarak yorumlanabilecek verilere rastlanmıştır.
Rezitistivite çalışmalarında ise düşük rezistiviteli zonlar tespit edilerek, jeotermal
sistemle ilişkilendirilmiştir. CSAMT çalışmaları sonucunda rezistivitenin yanal değişimi
ortaya konarak, jeotermal sistemin muhtemel yayılımı belirlenmiştir. Sahada PS
çalışmaları ile kırık zonlarının dağılımı ve aktif olduğu düşünülen kırık zonları tespit
edilmiştir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 10886
Rapor Adı YOZGAT SARAYKENT (KARAMAĞARA) SAHASI JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) ETÜT RAPORU
Konu JEOFİZİK ETÜT
Yer - Konum YOZGAT SARAYKENT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ARALIK 2005
Yazarlar Musa BURÇAK Nazım YILDIRIM Dr. Ahmet ÜÇER

YOZGAT SARAYKENT (KARAMAĞARA) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10886
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 504,58TL


Etiketler: YOZGAT SARAYKENT (KARAMAĞARA) SAHASI JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) ETÜT RAPORU