• DİYADİN (AĞRI) SAHASI JEOTERMAL-JEOFİZİK (REZİSTİVİTE-MANYETİK) ERCİŞ-ZİLAN (VAN) SAHASI JEOFİZİK (MANYETİK) ETÜT RAPORU

ÖZET
        Ağrı-Diyadin Jeotermal Sahası çevresinde en yaşlı kaya topluluğu Paleozoyik yaşlı kuvarsşist, mermer ve diyoritler oluşturur. Bunların üzerinde tektonik dokanakla Üst Kretase yaşlı ofiyolitli melanj yer alır. Paleozoyik temel ve Üst Kretase yaşlı ofiyolitik melanj üzerine diskordansla, Üst Miyosen yaşlı tüt, tüfit, konglomera, kireçtaşı, marn, kumlu kireçtaşı, bazalt, andezit ve ignimbrit'ten oluşan volkano sedimanter bir istif gelir, bu istif yanal ve düşey yönde birbirine geçişlidir, volkano-sedimanter özellikli bu istif üzerinde bunları keserek çıkan bazalt ve proklastikler yer almakta olup, Pliyosen yaşlıdır. İstifin en üstünde ise daha yaşlı birimleri diskordansla örten Kuvaterner yaşlı alüvyon taraça ve travertenler bulunur.
        Sahada yoğun olarak K-G ve KB-GD, daha az olarak da KD-GB ve D-B doğrultulu süreksizlikler yer alır. Bunların çoğu kırık boyunca çıkan sıcak suların bıraktığı traverten oluşukları nedeniyle belirgin değildir. Jeofizik verilerine göre bunların bazılarında süreksizliğin iki tarafında seviye değişimi tespit edilmiş ve bunlar normal fay olarak değerlendirilmiştir. Bazılarında ise kırığın her iki yanında belirgin bir atım görülmediğinden açılma çatlakları olarak yorumlanmışlardır.
        Temelde yer alan mermer ve kuvarsşistlerin ana rezervuar kayaçlar olduğu, daha üsteki volkano-sedimanter istifteki konglomera, kireçtaşı ve kumtaşı birimlerinin ise faylar ve zayıf zonlar (açılma çatlakları) boyunca yükselen sıcak suların, içerisinde yataklanmış olduğu ikincil rezervuarı teşkil ettiği düşünülmektedir.
        K-G ve D-B yönlü gerek normal fay ve gerekse açılma çatlakları farklı iki yönde etkili olmuş gerilmenin eseri yapılardır. Bu ana doğrultular dışında bunlara değişik açılar yapan değişik doğrultularda (KB-GD ve KD-GB) süreksizliklerin varlığı da dikkate alındığında, bunların oluşumunun bölgenin şekillenmesini etkileyen tektonik stres yönelimine uymadığı görülmektedir. Bilindiği üzere Doğu Anadolu Bölgesi Orta Miyosen'den itibaren K-G yönde sıkışmaktadır. Bu da KD-GB, KKD-GGB doğrultulu doğrultu atımlı sol yönlü faylar, D-B doğrultulu ters faylar ve K-G yönlü açılma çatlakları gibi yapıların oluşumunu sağlamıştır. Çalışma sahasının güneydoğu bölgesinde görülen KD-GB doğrultulu doğrultu atımlı sol yönlü fay ile K-G yönlü normal fay ve açılma çatlakları yukarıda belirtilen yapı vekillerine uygun gelişmiş yapılardır. Fakat yaklaşık doğu-batı doğrultulu normal faylar bölgeyi etkileyen stres koşullarına uymamaktadır. Ancak, bölgedeki rejyonal gravite ve aeromagnetik verilerin değerlendirilmesi ile Diyadin Jeotermal Sahası ve kuzeyinde bir intrüzif sokulumun varlığı yorumlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10435
Rapor Adı DİYADİN (AĞRI) SAHASI JEOTERMAL-JEOFİZİK (REZİSTİVİTE-MANYETİK) ERCİŞ-ZİLAN (VAN) SAHASI JEOFİZİK (MANYETİK) ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL-MANYETİK ETÜT
Yer - Konum AĞRI AĞRI-VAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.2001
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HALİL I. KARAT MUSA BURÇAK NAZIM YILDIRIM ÖMER HACISALİHOĞLU

DİYADİN (AĞRI) SAHASI JEOTERMAL-JEOFİZİK (REZİSTİVİTE-MANYETİK) ERCİŞ-ZİLAN (VAN) SAHASI JEOFİZİK (MANYETİK) ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10435
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 582,16TL


Etiketler: AĞRI, JEOTERMAL, MANYETİK ETÜT, VAN, 10435