• MUT (İÇEL)-KARAMAN ARASI MİYOSEN LİTOSTRATİGRAFİSİ-KRONOSTRATİGRAFİSİ VE İSTİF STRATİGRAFİK YORUMU

ÖZET
       
İnceleme alanı Mut Miyosen Havzası'nın Mut-Karaman arasındaki kesimini kapsamaktadır. Miyosen kaya birimlerinin genel litostrafigrafik konumuna baktığımızda, en altta Üst Kretase yaşlı temel üzerine uyumsuzlukla gelen klastik kaya birimlerini görmekteyiz. Bu birimler Akitaniyen ve daha yaşlı olan, çamurtaşı ve çakıltaşından oluşan Göcekler Formasyonu ile bu birimin üzerine gelen Akitaniyen-Alt Burdigaliyen yaşlı, göl ortamında depolanmış killi kireçtaşı, kumtaşı, kömürlü şeylden oluşan Fakırca Formasyonu ve kireçtaşı ile temsil edilen Kestelkapızı üyesidir.
        Yörede denizel kaya birimleri, 5 formasyon altında toplanmıştır. Bunlardan Mut Formasyonu, Köselerli Formasyonu ile Dağpazarı Formasyonu istifin alt seviyelerde yer alır. Mut Formasyonu resif-resifönü ortamı ürünü kireçtaşı ile, Köselerli Formasyonu ise yarı pelajik ve pelajik çökellerle, Dağpazarı Formasyonu da lagün-kıyı düzlüğü-plaj-alüvyal yelpazesi ortamı kaya tipleri ile temsil edilmektedir. Mut Formasyonu ile Köselerli Formasyonu yanal yönde geçişli olup yaşı Üst Burdigaliyen-Langiyen-Serravaliyen (erken Serravaliyen?)'dir. Dağpazarı Formasyonu ise Langiyen-Serravaliyen (erken Serravaliyen?) aralığında depolanmıştır. Dağpazarı Formasyonu üzerinde uyumsuzlukla Tirtar Formasyonu yer alır. Tirtar Formasyonu lagün-platform tipi kireçtaşı ile temsil edilir. Yaşı Serravaliyen (geç Serravaliyen)-Tortoniyen'dir. Tirtar Formasyonu'nun yanal eşdeğeri olan Ballı Formasyonu da aynı yaşlı olup, yarı pelajik ve pelajiklerle temsil edilir. En üstte Pliyo-Kuvaterner yaşlı karasal kırıntılılarla, göl kireçtaşları Miyosen İstifini uyumsuzlukla örtmektedir.
        İncelenen karbonat istifinin çökel kalınlığı yaklaşık 1500 m dolayındadır. Bu kalın çökel istifi ilksel eğimini korumuş olup, deniz seviyesinde meydana gelen göreceli değişimlerin izlerini taşımaktadır. Bu değişimlerin çökel sisteminde oluşturduğu fasiyes farklılıklarını görebilmek için istif, istif stratigrafisi yöntemleri ile incelenmiş ve istif stratigrafisi yorumu yapılmıştır. Saha verileri, paleontoloji, sedimanter petrografi gibi yöntemler kullanılarak karbonat istifi içerisinde iki ayrı çökel istifi tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi Üst Burdigaliyen-Langiyen- Serravaliyen (Erken Serravaliyen ?), ikincisi de Serravaliyen (geç Serravaliyen ?)- Tortoniyen zaman aralıkların tekabül etmektedir. Her iki çökel istif de aşmalı deniz düzeyi sistem birimi ( transgresif sistem birimi), kondanse kesit, yüksek deniz düzeyi sistem birimi ve alçak deniz düzeyi sistem birimlerini içermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10312
Rapor Adı MUT (İÇEL)-KARAMAN ARASI MİYOSEN LİTOSTRATİGRAFİSİ-KRONOSTRATİGRAFİSİ VE İSTİF STRATİGRAFİK YORUMU
Konu MUT (İÇEL) JEOLOJİ
Yer - Konum İÇEL MUT (İÇEL)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2000
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar EŞREF ATABEY

MUT (İÇEL)-KARAMAN ARASI MİYOSEN LİTOSTRATİGRAFİSİ-KRONOSTRATİGRAFİSİ VE İSTİF STRATİGRAFİK YORUMU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10312
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 531,91TL


Etiketler: İÇEL, İÇEL JEOLOJİ, MUT, 10312