• GAP PROJESİ ELAZIĞ BASKİL İLÇESİ TOPALUŞAĞI KÖYÜ MTA RUHSATLI BAKIR-ALTIN SAHASI SONUÇ RAPORU GAP 6

GAP PROJESİ ELAZIĞ İLİ BASKİL İLÇESİ TOPALUŞAĞI KÖYÜ
MTA RUHSATLI BAKIR-ALTIN SAHASI SONUÇ RAPORU
GAP 6

1.ÖZET
       
Doğu Torid Tektonik Birliği içinde görülen Baskil-Topaluşağı Maden Zuhuru, "Güneydoğu Anadolu Maden Arama Projesi" uygulamaları sırasında ortaya çıkarılmıştır. Sahada jeokimyasal ön etütler, detay jeokimyasal etütler ve jeolojik etütlerden soma jeofizik ve sondaj çalışmaları uygulanmıştır.
        Maden Zuhuru Baskil Mağmatik Kayaçlarının bir evresini oluşturan dasit-granadiyorit bileşimli subvolkanik evreyle ilişkilendirilmiştir. Baskil mağmatitleri Sentoniyen-Kampaniyen'de, yitime bağlı (Kompresyonal rejimde) oluşan, kalk alkalen bileşimli ada yayı plütonizması ve volkanizması ürünleridir. I tipinde ve manyetit serisi olarak tanımlanmıştır.
        Sahada yapılan çalışmaların bit bölümü (1993 Rap. No I, ... , 1994 Rapor no GAP-2,3/2652-2653) tarih ve sayılı raporlarla (Ş.Tüfekçi, Ö.Dumanlılar ve diğerleri) arşive verilmiştir. Bu rapor da ise en son yapılan çalışmalar ve neticeleri sunulmaktadır.
        Çalışma sahası Elazığ İli Baskil İlçesi'nden 20 km güney, güneydoğuda yer almaktadır. Burada bulunan alterasyon alam içinde maden zuhuruna pek az rastlanmaktadır. Görülen maden zuhurları ise kuvars ve karbonat damarlarına bağlı limonitleşmiş pirit zuhurları ve oksitlenmiş bakır zuhuri andır. Yapılan çalışmalar sonunda alterasyona maruz kalan dasidik kayaçlar üzerinde, Cu, Mo, Zn, Pb, As Anomalileri bulunmuştur. Jeofizik çalışmaların bu anomalileri desteklemesinden sonra yapılan sondajlarda kayaçlann kırık ve çatlaklarını piritleştiği ve buna bakırlı, moliptenli cevher mmerallerinin eşlik ettiği görülmüştür. Bu bölümler ileri derecede serizitleşme ve silisleşme göstermektedirler. Yan kayaçları oluşturan özellikle batı ve kuzey kısımda ki diyoritik kayaçlarda ve bunların dasitik kayaçlar içinde görülen kama veya diğer biçimlerdeki kalıntılarında, serizitleşme ve silisleşmeye ek olarak kloritleşme, epidotlaşma, karbonatlaşma görülebilir. Bu kısımlar alterasyon geçiş bölgeleri olarak özel bir alterasyon türü oluşturmaktadır. Doğu sınırında bulunan tanalit veya tonalit porfir geçişli kayaçlar da, dokanakta yüzeyleyen granadiyoritten ayn olarak, serizitik alterasyon görülmektedir. Kuru Dere Fayı ile yükseldiği ve yüzeylediği düşünülen porfiri granadiyoritlerde ise kısmen potassik alterasyon izlenmiştir. Bu durum birkaç sondajda daha izlenmiş olmakla birlikte, Taşlı Dere üzerinde yapılan TS4 sondajında en iyi olarak görülmüştür. Bu bulgular sahanın güney kesimlerinde izlenen dasit-granadiyort geçişini doğrulamanın yarımda, serizitik bozulmanm derinlerde potassik zonlanmaya geçtiğini göstermesi bakımından da önemlidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10169
Rapor Adı GAP PROJESİ ELAZIĞ BASKİL İLÇESİ TOPALUŞAĞI KÖYÜ MTA RUHSATLI BAKIR-ALTIN SAHASI SONUÇ RAPORU GAP 6
Konu BAKIR-ALTIN
Yer - Konum ELAZIĞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1998
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.Ş. TÜFEKÇİ ÖZCAN DUMANLILAR

GAP PROJESİ ELAZIĞ BASKİL İLÇESİ TOPALUŞAĞI KÖYÜ MTA RUHSATLI BAKIR-ALTIN SAHASI SONUÇ RAPORU GAP 6

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10169
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 879,49TL


Etiketler: ALTIN, BAKIR, ELAZIĞ, GAP, 10169