• BEYKÖY (KEPSUT-BALIKESİR) ALTIN SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Beyköy Altın Sahası, Balıkesir İli'ne bağlı Kepsut İlçesi'nin 6-8 km doğusunda, iki ayrı kesimdedir (İmampınarı ve Kobarktaşı).
        Bölgede pontid ve anatolid tektonik birliklerine ait değişik metamorfik kuşaklar, granitler, asitten baziğe değişik bileşimde volkanitler ve karasal fasiyeste çökelmiş Neojen sedimanlar gözlenir. İzmir-Ankara Zonu'na ait ofiyolit napları pontidleri anatolidlerden ayıran kenedin günümüzdeki izleridir.
        Çalışma sahasında temeli Paleozoyik yaşlı Fazlıkonağı Formasyonu oluşturur. Üst Kretase yaşlı Yayla Melanjı bu metamorfitleri tektonik olarak üzerler. Oligo-Miyosen yaşlı Hallaçlar Dasiti önceki birimleri kesmiştir. Miyosen-Pliyosen yaşlı Yeniköy Kireçtaşı önceki birimler üzerinde açısal uyumsuzlukla çökelir. Pliyo-Kuvaterner bazaltik-andezitik lav, tüf ve aglomeralardan oluşan Dededağ Bazaltı ile temsil edilir. Kuvaterner yaşlı alüvyonlar sahanın en genç çökelleridir.
        İmampınarı kesiminde Fazlıkonağı Formasyonu'na ait metamorfitleri kesen D-B doğrultulu tektonik hatlar boyunca; kuvars-karbonatlaşma, silisleşme (jasperoyid), listvenitleşme, kalsitleşme, serisitleşme-killeşme ve limonitleşme türünde alterasyonlar ile yer yer breşik zonlar gözlenir. Altere zonlarda altının yanısıra antimonit, manganez ve limonit mineralizasyonları izlenir. Cevherleşme ve alterasyonun dasit porfirlerle ilişkili olduğu sanılmaktadır. Cevherli altere zonlar KD-GB ve KB-GD doğrultulu genç kırık sistemlerinden etkilenmiş ve karmaşık bir yapı kazanmıştır. Mostraların az olduğu sahada çoğun yarmalarla ortaya çıkan, birbirine paralel dört cevherli zon saptanmıştır. Bunlar kuzeyden güneye doğru; Y10 yarması ve çevresindeki jasperoyid zonu, Y4-Y9 yarmalarında saptanan ezik-breşik zon, antik üretim kuyu ve ocaklarıyla Y1-Y2-Y5 yarmalarında görülen silisli zon ve Y3-Y6-Y7 yarmalarında ortaya çıkan listvenit zonudur.
        Kobarktaşı kesiminde mermer, şist ve kuvarsitlerde görülen cevherleşme silisleşme, limonitleşme ve mangan boyamaları şeklindeki alterasyonla ilişkilidir. Sırt profili şeklinde alınan toprak jeokimya örneklerine göre geniş bir alanda Au anomalisi ortaya çıkmıştır. Detay etüdün yapılmadığı bu kesimde mermer-şist dokanağını sınırlayan D-B doğrultulu fayların cevherleşme ile olan ilişkisi bilinmemektedir.
        Arazi ve laboratuvarda saptanabilen cevher mineralleri; nabit altın, antimonit, antimon-okr, pirit, arsenopirit, limonit, hematit, götit, pirolüzit ve psilomelandır. Gang mineralleri ise kuvars, kalsedon, kalsit, serisit, fuksit, smektit ve illittir. Mineraloji analizlerinde birkaç mikron boyutlarında ve ender olarak görülebilen altının, ağır mineral incelemelerinde 10-150 mikron boyutlarında olduğu gözlenmiştir.
        Sahada 1992-1993 yıllarında 50 km2 genişlikte bir alanda 1/10000 ölçekli jeoloji ve tahkik jeokimya, 1.5 km2 genişlikte bir alanda 1/2000 ölçekli detay jeoloji ve detay jeokimya, 10 yarmada 978 m3 yarma ve 5 profilde toplam 1500 m jeofizik etüt yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında 518 jeokimya, 130 mineraloji-petrografi, 2 x-ray ve 64 ağır mineral örneği alınmıştır.
        Çalışmalar sonucunda İmampınarı Kesimi'nde en yüksek 1 1.5 ppm Au ve ortalama 0.8 ppm Au tenörlü 117.867 ton görünür-muhtemel, 391.683 ton mümkün olmak üzere 509.550 ton toplam rezerv saptanmıştır. Kobartkaşı kesiminde en yüksek 0.7 ppm Au ve ortalama 0.4 ppm Au tenörlü 180.000 m2 genişlikte bir anomali alanı saptanmıştır. Bu kesimde 10 m derinlik için fl.500.000 ton, 100 m derinlik için 45.000.000 ton kaynak rezervden söz edilebilir.
        Karlin tip ve listvenit tip altın oluşumunun birarada görüldüğü sahada Au-Sb-As değerlerinin yüksekliği Cu-Pb-Zn değerlerinin düşüklüğü, burada aşınmamış bir "Epitermal altın" cevherleşmesinin varlığını gösterir.
        Truvalılar (?) döneminde işletildiği sanılan bir altın işletmesine ait kuyu, galeri, ocak, pasa, kırma-öğütme ve akıtma taşları ilk defa bu çalışma ile ortaya çıkartılmış önemli bir arkeojeolojik bulgudur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10007
Rapor Adı BEYKÖY (KEPSUT-BALIKESİR) ALTIN SAHASININ JEOLOJİ RAPORU
Konu ALTIN
Yer - Konum BALIKESİR KEPSUT-BALIKESİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SELAHATTİN YILDIRIM

BEYKÖY (KEPSUT-BALIKESİR) ALTIN SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10007
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 763,15TL


Etiketler: ALTIN, BALIKESİR, KEPSUT, 10007