• KIRŞEHİR MASİFİ’NİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ


Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan inceleme alanı Kırşehir ili ile Mucur, Boztepe ve

Kaman ilçelerini kapsamaktadır (1:100.000 ölçekli Kırşehir-J31 ve Kırşehir-J32 paftaları).

İnceleme alanının temelini oluşturan Kırşehir Masifi’ne ait metamorfitler alttan üste

doğru uyumlu dokanakla geçiş gösteren Geç Devoniyen yaşlı Kalkanlıdağ formasyonu,

Karbonifer-Erken Permiyen yaşlı Kervansaray formasyonu, Geç Permiyen yaşlı Bozçaldağ

formasyonu ile bunların üzerine uyumsuzlukla gelen ve ilk kez bu çalışmada ayırtlanan Triyas

yaşlı Demirtepe formasyonu ve Jura-Kretase yaşlı Saytepe formasyonundan oluşmaktadır.

Geç Devoniyen-Erken Kretase döneminde oluşan birim, alttan üste doğru; amfibolitamfibolşist-

kuvarsit-kuvarsşist-mikaşist ardalanması, kalkşist-mermer-şist ardalanması ile

mermer, metabazit ara katkılı şist, metaşeyl ve çörtlü mermerden oluşmaktadır. Senomaniyen

öncesi (muhtemelen Apsiyen-Albiyen) başlayan yatay hareketler ile gömülmeye maruz kalan

kütlelerin amfibolit ve üzeri fasiyeslerde metamorfizma geçirmesi sonucunda Kırşehir

Masifi’ne ait metamorfitler oluşmuştur. İnceleme alanına nap şeklinde yerleşmiş olan

Neotetis’in kuzey koluna ait kütleler (Çiçekdağı napı); serpantinize olmuş ofiyolitik hamur

içerisindeki mafik kümülatlar (bantlı gabro, masif gabro), levha dayk (diyabaz) kompleksine

ait blok-dilimler ile spilitik bazalt, radyolarit, çamurtaşı (Kasımağa formasyonu), volkanotortullar

(Kargınkızıközü formasyonu) ve çakıltaşı-kumtaşı-kireçtaşı (Sırataşlar formasyonu)

ile temsil edilmektedir. Kargınkızıközü formasyonu içerisinde ara seviyeler şeklinde yer alan

radyolarit çamurtaşından Turoniyen-Santoniyen yaşı elde edilmiş olup yapılan tüm kayaç,

eser element, nadir toprak element analizlerinin değerlendirilmesi sonucunda örneklerin

kalkalkalen-volkanik yay bazaltları olduğu ve ada yayı magmatizmasını yansıttığı ortaya

konulmuştur. Metamorfitler ile üzerlerinde tektonik dokanaklarla yer alan Erken Jura

(Toarsiyen)-Geç Kretase (Senomaniyen) yaşlı ofiyolitik kütleler, Santoniyen-Maastrihtiyen

yaşlı Orta Anadolu plütonik kayaları tarafından kesilmektedir. Granodiyorit, granit, monzonit,

monzogranit, kuvars siyenit, siyenit ve nefelin siyenitten oluşan Orta Anadolu plütonik

kayaları bileşim, köken ve yaşlarına göre ayırtlanmış olup kuvars monzodiyorit, kuvars

monzonit, granit, granodiyorit, monzogranit (adamellit), siyenit, kuvars siyenitler ile temsil

edilen kesimleri Baranadağ plütonu; kuvars monzonit, kuvars siyenit, granit, monzonit ve

siyenit bileşimli kesimleri Hamitköy plütonu; K-feldispat megakristalli kuvars siyenit, alkali

feldispat siyenit, monzogranit, granit ve siyenitten oluşan kesimleri Çayağzı plütonu; siyenit,

foid-siyenit, mikro monzosiyenit, foid monzosiyenit, siyenit porfir, foid monzosiyenit porfir,

foid-monzodiyorit, foyait porfirden oluşan kesimleri Buzlukdağı plütonu olarak ayırt

edilmiştir. Baranadağ plütonundan U/Pb yöntemi ile 71.9±1.7 My (Maastrihtiyen); Çayağzı

II

plütonundan U/Pb yöntemi ile 84.0±1.9 My (Santoniyen) ve 71.9±7.2 My (Maastrihtiyen);

Buzlukdağı plütonundan ise U/Pb ile 69.1±1.2 My (Maastrihtiyen) ve Ar/Ar ile 65.3±1.1 My

(Maastrihtiyen-Paleosen) yaşlar elde edilmiştir. Orta Anadolu plütonik kayalarının yüzey-yarı

derinlik kayaları olan ve trakit, traki-andezit, latit, latit porfir, dasit, riyolit, riyodasit, siyenit

porfir ve kuvarslı monzonitporfir ile temsil edilen Kötüdağ volkanitinden Ar/Ar yöntemi ile

79.1±1.2/68.2±1.2 My; 74.5 My (Kampaniyen-Maastrihtiyen) yaşlar elde edilmiştir. Tüm bu

birimler üzerine karasal çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı ile denizel ortam ürünü olan ve yer yer

kömür ara seviyeleri içeren kiltaşı-silttaşı-kireçtaşı-killi kireçtaşından oluşan Orta-Geç Eosen

yaşlı Çadırlıhacıyusuf formasyonu açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Çadırlıhacıyusuf

formasyonu üzerine yerel uyumsuzlukla, temel birimler üzerine ise açısal uyumsuzlukla

Oligosen yaşlı Deliceırmak formasyonu gelmekte; tüm bu birimler tamamen karasal ortam

ürünü olan Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Kızılırmak formasyonu ve Pliyo-Kuvaterner çökelleri

tarafından açısal uyumsuzlukla örtülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13934
Rapor Adı KIRŞEHİR MASİFİ’NİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Konu JEOLOJİ TEKTONO STRATİGRAFİK
Yer - Konum KIRŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Metin BEYAZPİRİNÇ Ali Ekber AKÇAY Mustafa Kemal ÖZKAN Meftun Kerem SÖNMEZ Mustafa DÖNMEZ

KIRŞEHİR MASİFİ’NİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13934
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 919,26TL


Etiketler: KIRŞEHİR MASİFİ’NİN TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ