KVK Müşteri Aydınlatma Metni

EK.1.19.

KVK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1.      Bilgilendirme

 

İşbu aydınlatma metni, Veri sorumlusu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (“MTA” veya “Kurum”), müşterilere ilişkin işlenen kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemesi amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni ile Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

2.      İşlenen Kişisel Veriler ve Toplanma Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz; fiziki evrak (elden teslim) aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle, e-posta aracılığıyla, Web sitesi üzerinden ve e-ticaret sistemi üzerinden ise otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

No

İlgili Kişi Grubu

VERİ KATEGORİSİ

İŞLENEN VERİLER

VERİ TOPLAMAYÖNTEMİ

 

 

 

1.

 

 

Gerçek Kişi Müşteri

Kimlik Verisi

Ad Soyad, TCKN, İmza,

Fatura elden teslim ile otomatik olmayan yöntemlerle

 

E-posta ve dijital sistemler ile otomatik yöntemlerle 

İletişim Verisi

Adres, telefon numarası, fax numarası, e-posta

Finans Verisi

Iban ve banka bilgisi, ödeme yöntemi

Müşteri İşlem Verisi

Fatura bilgileri, dekont, sipariş bilgileri

Pazarlama Verisi

Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Bilgileri, Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

 

 

 

2.

 

 

 

 

Tüzel Kişi Müşteri Yetkilileri

Kimlik Verisi

Ad Soyad, TCKN, İmza, kimlik fotokopisi

Fatura elden teslim ile otomatik olmayan yöntemlerle

 

E-posta ve dijital sistemler ile otomatik yöntemlerle 

İletişim Verisi

Telefon numarası, fax numarası, adres, e-posta, kep adresi

Pazarlama Verisi

Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Bilgileri, Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

Finans Verisi

Iban ve banka bilgisi, ödeme yöntemi

Müşteri İşlem Verisi

Fatura bilgileri, dekont, sipariş bilgileri

Diğer- Sözleşmesel Veri

İmza sirküsü

 

3.      Hukuki Sebepler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

 

Hukuki Sebepler

 

Kurumumuz nezdinde gerçekleştirilen işbu faaliyet kapsamında işlenen kişisel verileriniz;

Ø  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Ø  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

veri işleme şartları ve ilgili mevzuat gereği aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 

Amaçlar

-          Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

-          Fiziksel kitap ve yayınların satış faaliyetlerinin yürütülmesi

-          Web sitesi üzerinden doküman satışı yapılması ve fatura kesilmesi

-          Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-          Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

-          Sözleşmelerin kurulması

-          Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-          İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

4.      Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, kurumumuz tarafından bu faaliyet kapsamında toplanan kişisel veriler yurtiçindeki ve yurtdışındaki 3. kişilere aktarılmamaktadır.

 

5.      Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kurumumuz bu durumu en kısa sürede KVK Kurulu’na ve ilgili kişiye bildirecektir.

 

 

6.      Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişi talebi üzerine Kurumumuz tarafından KVK mevzuatı gözetilerek hazırlanan saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek yöntemle imha edilir.

 

7.      İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a.      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e.      Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.       Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.      İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.     Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler, kanun kapsamındaki başvurularını ve taleplerini, https://www.mta.gov.tr/web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu Türkçe olarak doldurarak;

          Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizle birlikte bizzat başvurabilir veya Noter kanalıyla gönderebilir,

          Ya da mtahaberlesme.sb@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile iletebilir.

 

Kurumumuz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde MTA tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.